รองเท้าพระสงฆ์ ผู้ใดเลื่อมใสถวายรองเท้าแก่เราด้วยมือทั้งสองของตน ผู้นั้นจะเข้าถึงความสุข รองเท้าพระสงฆ์สั่งตัดและรองเท้าพระสงฆ์คุณภาพดี

Showing all 5 results